Partnere

FoU partnere:

Vestlandsforsking

Vestlandsforsking er eit internasjonalt forskingsinstitutt med regional forankring.
Vår visjon er kunnskapsutvikling og kunnskapsdeling.

 

Bjerknessenteret for klimaforskning

Bjerknessenteret for klimaforskning (BCCR) er det største naturvitenskapelige klimasenteret i Norden og blant de fremste i Europa.BCCR har et internasjonalt ledende forskningsmiljø med særlig styrke på klimaforståelse, klimamodellering og scenarier for fremtidig klimautvikling og kvantifisering av klimaendringer.

 

Høgskulen i Sogn og Fjordane

Høgskulen i Sogn og Fjordane (HiSF) er lokalisert i Sogndal og Førde. Høgskulen har eit breitt fagleg spekter og til saman bortimot tre tusen studentar og tre hundre tilsette. Oppgåva er å yta faglege tenester med ein yrkesrelevant profil innanfor høgskulens kunnskapsfelt. Høgskulen skal vere eit fagmiljø som utforskar og utviklar, og der både tilsette og studentar skal lykkast.

 

Finansielle partnere:

Statens landbruksforvaltning (SLF)

Statens Landsbruksforvaltning skal ta hand om direktoratsoppgåver for Landbruks- og matdepartementet (LMD). SLF er fagstyresmakta som sikrar eins forvaltning av verkemiddel i heile landet og gjennom heile verdikjeda.

Brukarretta og effektiv forvaltning av tilskotsordningar og juridiske verkemiddel står sentralt, i tillegg til kontroll og dokumentasjon. Vi skal også samle kunnskap om landbruk og tilknytte samfunnsområde og bidra til eit heilskapleg vurderingsgrunnlag for landbruks- og matpolitikken. Som ledd i dette skal direktoratsoppgåvene på skogbruksområdet vidareutviklast.

 

Regionale Forskningsfond – Vestlandet

Regionale forskingsfond skal styrke forsking for regional innovasjon og utvikling ved å stø opp under dei prioriterte innsatsområda i regionen og mobilisere til auka FoU-innsats.

 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVA)

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) vart grunnlagt 1921 og er underlagt Olje- og energidepartementet med ansvar for å forvalte vass- og energiressursane til landet.

 

Hordaland Fylkeskommune

Hordaland er et fylke på Vestlandet i Norge, som grenser til Rogaland i sør, Sogn og Fjordane i nord, Buskerud og Telemark i øst. Dei regionale utviklingsoppgåvene omfattar mellom anna fylkesplanlegging og næringstiltak.

 

Sogn og Fjordane Fylkeskommune

Sogn og Fjordane er et fylke på Vestlandet i Norge som strekker seg over 18 623 km² og omfatter 26 kommuner fordelt på de fire distriktene Ytre Sogn, Indre Sogn, Sunnfjord og Nordfjord med til sammen ca 108 000 innbyggere. Fylkeskommune hovudansvarsområda er opplæring, kultur, næringsutvikling, fylkesvegar, energipolitikk og planlegging.

 

Møre og Romsdal Fylkeskommune

Møre og Romsdal ligg i den nordre delen av Vestlandet, har ei kystline på heile 7700 kilometer mot Norskehavet, og dekkjer eit område på 15.000 kvadratkilometer. Fylkeskommune hovudansvarsområda er opplæring, kultur, næringsutvikling, fylkesvegar, energipolitikk og planlegging.

 

Brukerpartnere:

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Fylkesmannen i Hordaland

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Naustdal kommune

Stavanger kommune

Sandnes kommune