AREALKLIM


AREALKLIM (Arealplanlegging og berededskap for fremtidens klima) er et tre-årig forsknings- og utviklingsprosjekt som har som formål å bidra til en reduksjon i naturskadehendelser gjennom bedre arealplanlegging. År om annet skjer det ekstremværutløste naturulykker i Norge som fører til tap av menneskeliv og stor skade på bygninger, veier og annen fysisk infrastruktur.

Som følge av klimaendringene er det rimelig å anta at klimarelaterte naturskadehendelser vil bli mer vanlige i fremtiden. På Vestlandet vil vi kunne oppleve flere flom og jord- og snøskredhendelser. Samtidig vil havnivåøkningen føre til at stormflo kan gjøre større skade i årene som kommer. Endringer i samfunnet kan også føre til at samfunnet blir mer eksponert for klimapåvirkning.Kommuners og fylkeskommuners arealplanlegging spiller derfor en sentral rolle i å unngå at klimarelaterte naturskadehendelser fører til skader i samfunnet.

Prosjektets hovedformål er å styrke muligheten til å forebygge klimarelaterte naturskader på fysisk infrastruktur gjennom regional- og lokal arealplanlegging. Hovedfokus vil være på å forebygge skader som kan komme som følge av klimaendringer.